Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden behoren bij onze internetactiviteiten en respecteren de wettelijke bepalingen op handelspraktijken, verkoop op afstand en consumentenkoop. www.welterusten.be biedt u zelfs betere waarborgen dankzij onze uitzonderlijke garantie (zie verder).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Het doen van een bestelling betekent dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3. Uitzonderlijke Garantie

Artikel 4. Prijzen

4.1 Al onze prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW + handling en exclusief verzending.
4.2 Op sommige aanbiedingen worden geen verzendingskosten aangerekend. Dit zal
dan ook steeds duidelijk vermeld worden.

Artikel 5. Overeenkomst

5.1 Er is slechts sprake van een geldige overeenkomst tussen u en www.welterusten.be, nadat er een correcte betaling van de bestelling is uitgevoerd.

Artikel 6. Betaling

6.1 Bij elke bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging van uw bestelling en een uniek ordernummer. U stort het bedrag via de bank met vermelding van het ordernummer.

Artikel 7. Levering

7.1 www.welterusten.be streeft ernaar om de bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren in de Benelux, op het adres dat u opgaf bij uw bestelling.
7.2 Doch zijn deze levertijden slechts indicatief en kan www.welterusten.be niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen veroorzaakt door derden. Levering van matrassen of boxsprings die niet op stock zijn, leveringstermijn 4 a 6 weken.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat u als klant aan alle voorwaarden van de overeenkomst hebt voldaan.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant aanvaardt geheel en onvoorwaardelijk alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door www.welterusten.be geleverde producten.
9.2 www.welterusten.be kan niet garant staan dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Communicatie

10.1 www.welterusten.be kan niet aansprakelijk gesteld worden, bij misverstand, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en www.welterusten.be, tenzij er sprake mocht zijn van opzet vanwege www.welterusten.be.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht, heeft www.welterusten.be het recht om naar eigen keuze de
uitvoering van uw bestelling op te schorten. Dit gebeurd schriftelijk en zonder
rechterlijke tussenkomst.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan www.welterusten.be
kan worden toegerekend. De klant kan dan ook geen enkele schadevergoeding eisen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
12.2 Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

Artikel 13 VERZAKINGSRECHT

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website of vergelijkbaar) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere produkten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 3 weken worden teruggestort, mits afhouding van eventueel gemaakte transport en betalingskosten. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Welterusten en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer.

Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt zorgvuldig (zonder de verpakking te beschadigen) uitpakken of enkel gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en –in de originele staat en in originele verpakking aan Welterusten retourneren, conform de door Welterusten verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Welterusten het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort, mits afhouding van gemaakte transport en betalingskosten.

alle retour kosten zijn voor rekening van de koper

De zichttermijn is niet van toepassing op:

– Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

– Door Welterusten gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

– Wanneer de klant met Welterusten mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeen gekomen dan normaal gangbaar.

– Produkten of diensten die met instemming en op vraag van de koper volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of uitgevoerd, of die een persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld artikelen besteld in een afwijkende kleur, afmeting of samenstelling, dan van de toonzaalmodellen of getoonde modellen op de website. Ook produkten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na samenstelling (opbouw) niet meer worden geretourneerd. De stukken kunnen afzonderlijk bezichtigd worden, maar wanneer zij gecombineerd tot een afgewerkt eindprodukt kan dit produkt niet verder verkocht worden.

– Maatwerk dat enkel geschikt is voor 1 klant, bijvoorbeeld boxsprings, dressings, schuifwanden en dergelijke.

– Artikelen waarvan de originele verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

– Toonzaal- en showroommodellen.

– Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

– Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 14: PRIVACY POLICI

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van uw order of vraag. U kan uw gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Gegevens www.welterusten.be

toonzaal RECHTSTRAAT 266 9160 LOKEREN

WELTERUSTEN
Rechtstraat 266
B-9160 LOKEREN
BTW-nummer 0894.711.964
ondernemingsnummer 894.711.964
Tel.: 0032(0)477 26.07.94